APOLLONIA

APOLLONIA

1988 9 25594-2
CD FLAC USA
10         JCA RTRK TITLE TIME ARTIST

1 SINCE I FELL FOR YOU 00:00 APOLLONIA
2 SYNCHRONIZE 00:00 APOLLONIA
3 YOUR EYES 00:00 APOLLONIA
4 THE SAME DREAM 00:00 APOLLONIA
5 AM I GROWING ON U 00:00 APOLLONIA
6 MISMATCH 00:00 APOLLONIA
7 BEAT OF MY HEART 00:00 APOLLONIA
8 FOR YOUR LOVE 00:00 APOLLONIA
9 HELP WANTED 00:00 APOLLONIA
10 AY YA YAI 00:00 APOLLONIA